FIT Aqua töltőalapozó

A FIT Aqua töltőalapozó vízzel hígítható, magas minőségű alapozó festék, mely fafelületek bevonására, a FIT Aqua vizes zománcfesték előtti alapozásra szolgál. Alkalmas a fafelületen található kisebb egyenetlenségek javítására, valamint a

FIT Aqua bevonatrendszer rétegvastagságának növelésére.

Alkalmazási terület:

A FIT Aqua töltőalapozó kül-és beltéri fafelületek alapozó festésére alkalmazható. Tipikus alkalmazási területek: ajtók, ablakok, kerítések, fakorlátok, lambériák...

Alapfelület jellemzői:

Az alapfelület száraz, portól és egyéb szennyeződésektől mentes kell legyen! Korábban már festett felületet csiszolás, portalanítás, illetve szükség esetén zsírta­lanítás után festhetjük át.

 

Előkészítés:

A festéket felhasználás előtt gondosan keverjük fel! A fel­hordott rétegek között szükség esetén finom csiszolás ajánlott.

A festendő felületeket a zománc felhordása előtt megfelelően elő kell készíteni, tisztítani, esetleg csiszolni szükséges.

Felhordás:

Ecsettel vagy lakkhengerrel. Ügyeljünk az anyag egyenletes felhordására. Ne alkalmazzuk erős napsütés­ben, erős szélben, fagyban, esős időben. A felhordásnál használt eszközöket közvetlenül a használat után, száradás előtt vízzel moshatjuk el.

 

Kiadósság: 6-8 m2 / liter rétegenként. Az anyagszükséglet függ a felhordás módjától és az esetleges hígítás mértékétől.

Hígítás: A felhordás módjától függően max. 5%-ban vízzel. Színezés: A termék fehér és homoksárga alapszínben létezik, de FIT színezőpasztákkal színezhető maximum 4% színezőpaszta hozzáadásával.

Hőmérséklet: a levegő és a felület hőfoka is +5 és +25 °C között legyen.

Száradási idő: 24 óra

Átfesthetőség: 24 óra

Javasolt rétegszám: 1-2

Kiszerelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter

Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a gyártástól számított 24 hónapig eltartható.

Sűrűség (20 °C-on): 1,4 g/ cm 3

Nem illó rész: 48 %

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes, ,,E" tűzveszélyességi osztályba sorolva.

FAGYVESZÉLYES!

 

P102  Gyermekektől elzárva tartandó .

P262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P312  Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P501  A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint.

 

EUH208: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on; Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-kloridos és magnézium-nitrátos keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

 

Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagoló edény hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

toltoalapozopiktokek.png
toltoalapozo.png
FIT Aqua töltőalapozó